Python

Python Entry Points

Use __main__.py

© 2021 zeevo